Zanieczyszczenie powietrza

Product Information

krople hyabak ud akcesoria medyczne producent

Zanieczyszczenie powietrza odbywa się na skutek procesów naturalnych, jak i działań człowieka. O zanieczyszczeniu powietrza mówimy wówczas, gdy przedostaną się do niego określone substancje, które w odpowiednich dawkach wywołują zagrożenie nie tylko dla zdrowia człowieka, ale także dla klimatu i środowiska. Substancje te mogą mieć postać stałą, gazową lub ciekłą. Do jednych z najbardziej znanych zanieczyszczeń należy zaliczyć dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu oraz pyły. Niekiedy pyły zawierają substancje, które charakteryzują się działaniem rakotwórczym i mutagennym. Są to m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, kadm, nikiel.

Zanieczyszczenia te mogą przedostać się do powietrza na skutek aktywności wulkanu, w wyniku pożarów lasów czy ze skał, które ulegają erozji. Za zanieczyszczenie powietrza odpowiada również człowiek. Czynniki, które powodują zwiększenie emisji zanieczyszczeń, to m.in. spalanie paliw kopalnianych, użytkowanie pojazdów samochodowych czy korzystanie z niektórych form ogrzewania.

Ilość substancji szkodliwych, znajdujących się w powietrzu, bezpośrednio zależy od wielkości emisji zanieczyszczeń. Warto pamiętać, że niekiedy emisja zanieczyszczeń odbywa się na większą skalę. Dotyczy to m.in. kominów. Wówczas wszelkie substancje szkodliwe mogą docierać nawet na bardziej odległe obszary.