Zanieczyszczenie wód

Product Information

Zanieczyszczenie wód powstaje wtedy, gdy w wyniku przedostania się poszczególnych substancji, woda staje się niezdatna do picia lub nie można wykorzystać jej do celów gospodarczych. Substancje te muszą być w takiej ilości, żeby wywierały negatywny wpływ na właściwości chemiczne, fizyczne oraz bakteriologiczne wody.

Wyróżnia się dwa rodzaje zanieczyszczenia wód: naturalne oraz sztuczne. Te pierwsze powstają w wyniku np. zanieczyszczenia związkami żelaza. Sztuczne powiązane są z działalnością człowieka. Ponadto zanieczyszczenia sztuczne mogą mieć charakter biologiczny lub chemiczny.

Woda jest również zanieczyszczana w wyniku odpadów przemysłowych, takich jak oleje mineralne, kwasy organiczne czy cyjanki. Duże znaczenie mają także spływy rolnicze, głównie z gnojowisk czy z pól.

Każdy rodzaj zanieczyszczeń, który przedostaje się do wód, wywiera wpływ na florę i faunę. Na skutek zanieczyszczeń, część wód ulega narastającemu zarastaniu. W zanieczyszczonych wodach można zaobserwować nadmierny rozrost roślinności wodnej. Ponadto następuje zwiększenie aktywności szkodliwych drobnoustrojów. W dłuższej perspektywie widoczny jest stopniowy zanik fauny. Zachwiana jest również równowaga ekologiczna.